Ochrona danych osobowych


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), BAŁTYKGAZ Sp. z o.o. z siedzibą w Rumi (dalej: BAŁTYKGAZ) informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez BAŁTYKGAZ, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z BAŁTYKGAZ, drogą elektroniczną poprzez e-mail: IOD@baltykgaz.pl lub pisemnie na adres ul. Sobieskiego 5, 84-230 Rumia.

I. Wskazanie administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BAŁTYKGAZ Sp. z o.o. z siedzibą w Rumi przy ul. Sobieskiego 5.

II. Inspektor ochrony danych

Inspektor Ochrony Danych powołany przez Administratora wykonuje swoje zadania pod adresem siedziby Spółki. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest także pod adresem e-mail: IOD@baltykgaz.pl.

III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

BAŁTYKGAZ przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach:

 1. podjęcia na Pani/Pana prośbę działań zmierzających do złożenia oferty lub zawarcia umowy na dostawę gazu płynnego,
 2. oceny wiarygodności finansowej poprzez złożenie zapytania o wpis w Biurze Informacji Gospodarczej BIG Info Monitor,
 3. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na BAŁTYKGAZ w związku z prowadzeniem działalności handlowej:
 • związanych z raportowaniem do organów administracji publicznej na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
 • związanych z rozpatrywaniem skarg i reklamacji,
 1. ponadto, w innych uzasadnionych interesem BAŁTYKGAZ celach:
 • marketingu produktów i usług,
 • związanych z monitorowaniem i poprawą jakości świadczonych usług, w tym monitorowaniem rozmów telefonicznych i spotkań oraz badaniem satysfakcji Pani/Pana ze świadczonych usług,
 • restrukturyzacji lub sprzedaży wierzytelności BAŁTYKGAZ oraz dochodzenia roszczeń przez BAŁTYKGAZ.

IV. Obowiązek podania danych osobowych BAŁTYKGAZ

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy z BAŁTYKGAZ, ponieważ wynika z realizacji obowiązków nałożonych przepisami prawa lub jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów BAŁTYKGAZ.

Brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych będzie stanowić przeszkodę do zawarcia umowy oraz świadczenia przez BAŁTYKGAZ usług na Pani/Pana rzecz.

Dane osobowe, które nie są wymagane przepisami prawa dla celów realizowania umowy, zbierane są na podstawie zgody, a ich podanie jest dobrowolne.

V. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt. III, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

 1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, np. Urzędowi Dozoru Technicznego, organom podatkowym i służbom ratowniczym;
 2. podmiotom współpracującym z BAŁTYKGAZ przy realizacji obowiązków raportowych i sprawozdawczych;
 3. podmiotom wykonującym zadania wynikające z przepisów prawa, takim jak biura informacji gospodarczej, a także bankom i instytucjom w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne;
 4. podmiotom współpracującym z BAŁTYKGAZ w realizacji procesów biznesowych i technicznych (np. instalatorzy, przewoźnicy), w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz BAŁTYKGAZ (tzw. procesorzy danych).

VI. Okresy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić BAŁTYKGAZ lub jakie mogą być podnoszone wobec BAŁTYKGAZ w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana z BAŁTYKGAZ umowy, a także w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, ich przetwarzanie zostanie zakończone nie później niż w dniu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych może być cofnięta w dowolnym momencie.

VII. Profilowanie

BAŁTYKGAZ dokonuje przetwarzania danych osobowych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które polega na wykorzystaniu do oceny niektórych zachowań rynkowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących popytu na towary i usługi oferowane przez BAŁTYKGAZ.

VIII. Prawa osoby, której dane dotyczą

BAŁTYKGAZ zapewnia Panią/Pana, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane przez BAŁTYKGAZ, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO, takie jak:

 1. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 2. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,
 • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 1. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:
 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 1. prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadku gdy:
 • przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę oraz
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 1. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy:
 • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją oraz
 • przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu BAŁTYKGAZ.

IX. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

X. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez BAŁTYKGAZ Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Strona korzysta z plików cookies w celu zapewnienia realizacji usług. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.